Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu “Opisz InSonę”


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą “opisz InSonę” (dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Sona Development Sp. Z o. o. , z siedzibą w Dębogórzu
81-198 przy ul. Cytrynowej 16, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000821230, NIP 5882455365, REGON 385215950
kapitał zakładowy w wysokości 100 000 PLN wpłacony w całości, zwana dalej
„Organizatorem”.
3. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 2094, z 2021 r. poz. 802, 815).
5. Konkurs jest przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Instagram pod
adresem: https://www.instagram.com/bizuteria_insona/(dalej Instagram”) oraz Facebook
pod adresem URL https://www.facebook.com/bizuteria_insona (dalej “Facebook”).
6. Konkurs nie jest zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z portalem
społecznościowym Instagram oraz Facebook. Niniejsze serwisy są w pełni zwolnione
z odpowiedzialności za ewentualne roszczenia Uczestników Konkursu.
7. Konkurs trwa od dnia 19.11.2022 r. do dnia 26.11.2022 r. do godz. 23:59.
8. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Zasady Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna mająca
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będąca konsumentem
w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą
uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby
niepełnoletnie (ale takie, które w czasie trwania Konkursu ukończyły 13 lat) uczestniczą
w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają
nagrody w ich imieniu.
2. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy
podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na
podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie,
wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
3. Zadaniem konkursowym jest zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym
w portalu społecznościowym Instagram na portalu społecznościowym Facebook (dalej:
“Zgłoszenie Konkursowe”), w którym Uczestnik opisze jednym zdaniem jaka jest
biżuteria InSona oraz komu z jego znajomych by ona pasowała? Dodatkowym atutem
będzie udostępnienie konkursu na swoim profilu. Nagrodzone zostaną najbardziej
kreatywne trzy prace – odpowiedzi.
4. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób
trzecich.
5. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej uprawnionej z tytułu praw autorskich
lub pochodnych do materiałów nadesłanych przez Uczestników Organizator zastrzega
sobie prawo usunięcia zgłoszenia Uczestnika w Konkursie, ewentualnie unieważnienia
wyniku osiągniętego w Konkursie przez danego Uczestnika i wystąpienia z żądaniem o
zwrot nagrody oraz żądaniem zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych
przez Organizatora w związku z naruszeniem przez Uczestnika praw osoby trzeciej.
6. Uczestnik ma możliwość dodania więcej niż jednego Zgłoszenia Konkursowego co
oznacza, że jeden Uczestnik może dodać komentarz w ramach i zgodnie z warunkami
niniejszego Konkursu zarówno w portalu Facebook, jak i w portalu Instagram.
7. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta
osobistego (z prawdziwymi danymi) w portalu społecznościowym Instagram lub
Facebook. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych
w imieniu osób trzecich, za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich
przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i
odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Zgłoszeń Konkursowych
niezgodnych z Regulaminem, z regulaminem portalu społecznościowego Instagram oraz
zawierających treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz budzących
wątpliwość co do autorstwa pracy.
9. Wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 3 jest równoznaczne
z akceptacją Regulaminu i dokonaniem Zgłoszenia Konkursowego.

§ 3. Nagrody

1. W Konkursie przewidziane są 3 nagrody:
I. miejsce
Naszyjnik i podwójny pierścionek Szoher o wartości 618, 00 zł.
II. miejsce
Bransoletka Szrtunk o wartości 229,00 zł.
III. miejsce
Kolczyki Spitak o wartości 170 zł.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych nagród.
3. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art.
21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

§ 4. Wyniki konkursu

1. Decyzję o nagrodzeniu Zgłoszenia Konkursowego Uczestnika podejmuje Jury powołane
przez Organizatora na czas trwania Konkursu, w składzie: dwuosobowym.
2. Lista zwycięzców będzie ogłoszona w portalu społecznościowym Instagram oraz
Facebook - na profilu społecznościowym Organizatora najpóźniej do dnia 30.11.2022 r.
3. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom Konkursu poprzez nadanie przesyłki poleconej
lub kurierskiej na podany przez niego adres, w terminie 15 dni roboczych od dnia
przyznania nagrody. Koszty przesyłki pokrywa Organizator.
4. Jury skontaktuje się ze Zwycięzcą w ciągu 4 dni od dnia ogłoszenia wyników za
pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram oraz Facebook, poprzez konto,
z którego dokonano Zgłoszenia Konkursowego. Następnie, drogą mailową skontaktuje
się osobą, która udostępniła swój adres e-mail w celu ustalenia miejsca odbioru przesyłki.
Adres mailowy Zwycięzcy używany w Konkursie będzie także adresem mailowym do
korespondencji z Jury.
5. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody do 31 dnia roboczego po
dniu wysyłki (nie odbierze przesyłki wysłanej pod wskazany przez niego adres), prawo
do nagrody wygaśnie.
6. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych
(imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania
nagrody
i wygaśnięcie prawa do nagrody.
7. Z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego, Organizator nabywa nieodpłatnie
majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika z zastrzeżeniem par. 2 ust.
4, 5 Regulaminu. na następujących polach eksploatacji:
a) wykorzystania na stronie internetowej Organizatora,
b) kanałach social media należących do Organizatora,
c) w materiałach mailingowych do bazy klientów Organizatora.
8. Nagrodzony Uczestnik nie może wymienić nagród rzeczowych na równowartość
w gotówce, ani zamieniać ich na inne nagrody.
9. W przypadku niewydania wszystkich nagród, w szczególności z powodu wpłynięcia
mniejszej liczby Zgłoszeń Konkursowych, rezygnacji Uczestnika z przyjęcia nagrody
albo niemożliwości skontaktowania się z Uczestnikiem, niewydane nagrody pozostaną
do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji co do
sposobu wykorzystania niewydanych nagród.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako „RODO”) jest
Organizator.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia
2016.05.04. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale ich
podanie jest niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie.
3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię,
nazwisko, adres, adres e - mail, oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie i publikacja (odpowiedzi wraz z
danymi autorów) na mediach społecznościowych INSONA.
4. Organizator przetwarzać będzie dane osobowe Uczestników Konkursu w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu, prawidłowego przekazania nagrody, rozpatrzenia
reklamacji, a w przypadku zdobywców nagród dla celów wynikających z przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji tj. nie dłużej niż przez rok od dnia
zakończenia Konkursu, a dane osobowe Uczestników nagrodzonych przez okres niezbędny do
prawidłowego przekazania nagrody oraz wynikający z przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom
współpracującym z Organizatorem w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w
związku z wydaniem nagród.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyniku zgłoszenia i uczestnictwa w
Konkursie jest:
a) zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora w postaci weryfikacji tożsamości (osoby, która bierze udział w Konkursie),
umożliwienie wzięcia w nim udziału, ewentualne opublikowanie informacji o nagrodzonych
Uczestnikach, ustalania i dochodzenia roszczeń prawnych, ochrony interesów Organizatora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO),
7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Uczestnik może zażądać dostępu do swoich danych – usunięcia, sprostowania, ograniczenia
ich przetwarzania lub przeniesienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:
kontakt@insona.pl Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa UODO.
9. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie
w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku braku powiadomienia Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z tego faktu, a w szczególności za brak
możliwości wydania nagrody.

§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być składane
od dnia rozpoczęcia Konkursu do 30 dni po zakończeniu Konkursu.
2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres
Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Opisz Insonę
3. Reklamacja powinna zawierać: a. imię, nazwisko i dokładny adres osoby reklamującej,
adres e-mail i nr telefonu b. dokładny opis i powód reklamacji.
4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie oraz
niespełniające wymagań określonych w ust. 3 powyżej nie podlegają rozpoznaniu.
5. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi osobę reklamująca o decyzji w terminie 14
dni od dnia jej otrzymania.
6. Osoba reklamująca zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym na
adres podany w reklamacji.
7. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu, składających reklamację
jest jego Organizator, to jest Sona Development Sp. Z o. o. z siedzibą w Dębogórzu 81-198
ul. Cytrynowa 16 Dane osobowe Uczestników Konkursu składających reklamacje,
przetwarzane są jedynie w celu jej rozpatrzenia. W tym celu przetwarzane są następujące
dane: imię, nazwisko, adres osoby reklamującej, adres e – mail, numer telefonu. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych osób reklamujących jest konieczność rozpatrzenia
reklamacji.
8. Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do rozpatrzenia
reklamacji i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Prawa osób dokonujących reklamacji to: prawo do żądania dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania,
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z przetwarzaniem
przez nas Twoich danych, prosimy o kierowanie pytań pod adres e – mail:
kontak@insona.pl .Uczestnik konkursu składający reklamację ma także prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7. Regulamin

1. Treść regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie
internetowej www.insona.pl
2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących
Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. W razie jakichkolwiek rozbieżności,
decydujące znaczenie ma treść Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz okresu
obowiązywania Konkursu bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem
dokonania zmiany. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia jego
opublikowania na stronie internetowej Organizatora:
5. Wszelkie pytania Uczestnik może kierować w wiadomości prywatnej do YES na portalu
Facebook lub instagram.

§ 8. Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą
rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
a. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.11.2022 r.
b. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach
i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn.
zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach
wykonawczych do tej ustawy.
c. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany,
przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
d. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest
Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z
odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
e. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o
dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane
wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących
przepisów prawa.

 

Bestsellery
Srebrny pierścionek Bu
Srebrny pierścionek Bu

239,00 zł

szt.
Pierścionek Taguhi knuckle ring
Pierścionek Taguhi knuckle ring

93,00 zł

szt.
Pierścionek Gehard czarny
Pierścionek Gehard czarny

159,00 zł

szt.
Pierścionek Lusnatag
Pierścionek Lusnatag

130,00 zł

szt.
Pierścionek Sewan czarny
Pierścionek Sewan czarny

190,00 zł

szt.
Bransoletka Szrtunk
Bransoletka Szrtunk

229,00 zł

szt.
Srebrny pierścionek Pokrik
Srebrny pierścionek Pokrik

82,00 zł

szt.
Obrączka Nurb
Obrączka Nurb

80,00 zł

szt.
Pierścionek Gehard turkus
Pierścionek Gehard turkus

159,00 zł

szt.
Pierścionek Garni czerwony kwarc srebro
Pierścionek Garni czerwony kwarc srebro

199,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl